آشنایی با حرکت نشر از جانب دمبل (بدنسازی 1)

نشر از جانب دمبل ایزومتریک تناوبی نشسته در دسته حرکات تک مفصلی موثر برای تقویت عضلات سرشانه(دلتوئید) قرار می‌گیرد.

نشر از جانب دمبل

a2 2 300x136 - آشنایی با حرکت نشر از جانب دمبل (بدنسازی 1)

نشر از ایزومتریک جرکت تناوبی نشسته است

نشر از جانب دمبل ایزومتریک تناوبی نشسته در دسته حرکات تک مفصلی موثر برای تقویت عضلات سرشانه(دلتوئید) قرار می‌گیرد.

این حرکت در گروه تمرینات سرشانه با دمبل دسته‌بندی می‌شود.

صلیب دمبل تک دست نشسته ایزومتریک تک تک ، صلیب دمبل تک دست نشسته ایزومتریک تناوبی ،

نشر از بغل دمبل تک دست نشسته ایزومتریک تناوبی و نشر از کنار دمبل تک دست ایزومتریک نشسته تناوبی نام‌های دیگر این تمرین می‌باشد.

این تمرین مخصوص ورزشکاران حرفه‌ای بوده و برای ورزشکاران مبتدی پیشنهاد نمی‌شود.

در این فرم تک دست و نسشته و ایزومتریک (مقاومتی) و تناوبی ، تمرکز و تنش مستقیما بر روی عضله هدف یعنی دلتوئید میانی(قسمت میانی سرشانه)

اعمال شده و همچنین باعث رشد و توسعه آن می‌شود.

عضلات درگیر ثانویه در حرکت نشر جانب دمبل تک دست ایزومتریک نشسته تمرین بخش جلویی سرشانه (دلتوئید قدامی) ،

بخش پشتی سرشانه (دلتوئید خلفی) ، ذوزنقه فوق خاری (سوپرا اسپیناتوس) و عضلات مرکزی (core) هستند.

تفاوت حالت نشسته با ایستاده در حرکت نشر جانب دمبل تک دست در این است که در حالت نشسته وزنه کمتری می‌توان بکار گرفت ولی تمرکز بر عضله هدف بیشتر است.

همچنین در حالت ایزومتریک کمربند شانه‌ای بدن نیز بخوبی تحت تنش قرار گرفته و تقویت می‌شود. علاوه بر این باعث بهبود هماهنگی بین عصب و عضله نیز می‌شود.

آموزش تصویری حرکت نشر از جانب دمبل

dumbbell lateral raise 300x229 - آشنایی با حرکت نشر از جانب دمبل (بدنسازی 1)

نشر از جانب دمبل ایزومتریک تناوبی نشسته

آشنایی با نامهای دیگر نشر از  جانب دمبل:

نام حرکتنشر جانب دمبل ایزومتریک تناوبی نشسته نام های دیگرصلیب دمبل تک دست نشسته ایزومتریک تک تک
یا صلیب دمبل تک دست نشسته ایزومتریک تناوبی ،
نشر از بغل دمبل تک دست نشسته ایزومتریک تناوبی و نشر از کنار دمبل تک دست ایزومتریک نشسته تناوبی نام انگلیسیAlternating Seated Isometric Dumbbell Lateral Raiseعضله هدفسرشانه
بخش میانی سرشانه (دلتوئید جانبی)عضله کمکیجلویی سرشانه (دلتوئید قدامی) ،
بخش پشتی سرشانه (دلتوئید خلفی) ، ذوزنقه فوق خاری (سوپرا اسپیناتوس)

نحوه اجرای حرکت نشر از جانب دمبل 

standing dumbbells lateral raise muscles worked 300x225 - آشنایی با حرکت نشر از جانب دمبل (بدنسازی 1)

نشر جانب دمبل ایزومتریک تناوبی نشسته

  1. برای اجرای این حرکت ابتدا دو دمبل با ورن مناسب انتخاب کرده و بر روی یک نیمکت با ارتفاع مناسب بنشینید. ارتفاع صندلی باید به گونه‌ای باشد که کف پا بر روی زمین قرار گرفته و زاویه زانو نود درجه باشد. حال یک دمبل را در پایین بدن (زیر ران و یا زیر نیمکت) بگیرید در حالیکه کمر صاف ، سر در راستای ستون فقرات مچ دست در امتداد ساعد و دست بر زمین عمود باشد. آرنج نیز در حالت طبیعی (کمی خم) باشد. دمبل دیگر را بالا و روبروی سرشانه طوری نگهدارید که کف دست رو به زمین، زاویه دست با بدن تود درجه (دست دقیقا روبروی سرشانه باشد) ، آرنج کمی خم (در حالت طبیعی بدن) ، مچ دست صاف و در امتداد ساعد بوده و دمبل در کنار بدن و در راستای سرشانه قرار بگیرد. این نقطه شروع حرکت است.
  2. حال با ایجاد فشار از عضله هدف دست را تا جاییکه در راستای شانه و کول قرار بگیرد بالا بیاورید. این بخش فاز مثبت حرکت بوده و در این فاز عمل بازدم را انجام دهید.
  3. اکنون با تمرکز کامل بر عضله هدف و همچنین کنترل کامل وزنه، دست را به نقطه شروع بازگردانید. این بخش فاز منفی حرکت بوده و در این فاز عمل دم را انجام دهید.
  4. از ضربه زدن و پرتاب کردن دست در فاز مثبت و رها کردن آن در فاز منفی خودداری کنید.
  5. بعد از انجام هر تکرار ، چرخه را برای دست دیگر تکرار کنید.
  6. حرکت را به تعداد مشخص شده در برنامه انجام دهید.
  7. 1509 300x289 - آشنایی با حرکت نشر از جانب دمبل (بدنسازی 1)
تصویر عضلات درگیر روبرو مربوط به حرکت نشر جانب دمبل تک دست ایستاده بوده که تقریبا درگیری عضلانی یکسانی با این تمرین دارد.

دیدگاهتان را بنویسید